សកម្មភាព សមាគមសប្បុរសធម៌ មេត្តា - META Charity Association ចុះសួរសុខទុក្ខនិងបរិច្ចាគអំណោយជូន “មណ្ឌលកុមារកំព្រា នួន អក​ ព្រៃជុំ”។​ ថ្ងៃទី១៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២៣

Location Map

សកម្មភាព សមាគមសប្បុរសធម៌ មេត្តា - META Charity Association ចុះសួរសុខទុក្ខនិងបរិច្ចាគអំណោយជូន “មណ្ឌលកុមារកំព្រា នួន អក​ ព្រៃជុំ”។​ ថ្ងៃទី១៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២៣
16 Jan, 2023
សកម្មភាពរបស់សមាគមសប្បុរសធម៌ មេត្តា - META Charity Association ដែលបានចូលរួមក្នុងការចែករំលែកក្តីស្រលាញ់នៅមណ្ឌលក្តីសង្ឃឹមជនក្រីក្រ នៅភូមិព្រៃជុំ ឃុំ យុទ្ធសាគ្គី ស្រុក ឧដ្តុង ខេត្តកំពងស្ពឺ🥰❤️
ថ្ងៃទី 14 ខែ មករា ឆ្នាំ2023