សមាគមសប្បុរសធម៌ មេត្តា - META Charity Association

Location Map

សមាគមសប្បុរសធម៌ មេត្តា - META Charity Association
14 Jan, 2023
សួរសុខទុក និង ចែកអំណោយដល់កុមារកំព្រា នៅក្នុងមណ្ឌល ចំនួន ៦៥នាក់ ដែលមានសម្ភារះប្រើប្រាស់ គ្រឿងឧបភោគ និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់មណ្ឌលដែលខ្វះខាតនិងស្នាមញញឹមរបស់កុមារទាំងអស់ដែលខ្វះខាត។