សកម្មភាព សមាគមសប្បុរសធម៌ មេត្តា - META Charity Association ចុះសួរសុខទុក្ខនិងបរិច្ចាគអំណោយជូន មណ្ឌលកុមារកំព្រា “មណ្ឌលមែកឈើ” ។ ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២

Location Map

សកម្មភាព សមាគមសប្បុរសធម៌ មេត្តា - META Charity Association ចុះសួរសុខទុក្ខនិងបរិច្ចាគអំណោយជូន មណ្ឌលកុមារកំព្រា “មណ្ឌលមែកឈើ” ។  ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២
10 Dec, 2022
សកម្មភាព សមាគមសប្បុរសធម៌ មេត្តា - META Charity Association ចុះសួរសុខទុក្ខនិងបរិច្ចាគអំណោយជូន មណ្ឌលកុមារកំព្រា “មណ្ឌលមែកឈើ” ។
ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២